Nie udało się znaleźć tego, czego szukasz. Być może wyszukiwanie przyniesie lepsze rezultaty.

OGŁOSZENIE

Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Piasecznie, KRS 0000822742, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy , Wydział XIV Gospodarczy KRS.

Zarząd Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna  na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych,  zwołuje na dzień 30 września 2021 roku, na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Paszek i Paszek s.c. z siedzibą w Chorzowie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
  7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  9. Zamknięcie obrad.

Z powodu bezpieczeństwa przeciwko COVID-19 osoby, które są chętne, aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu są proszone o wcześniejszy kontakt na inwestor@sgksa.pl.